ROEP

Vážení občania.

Okresný úrad Turčianske Teplice katastrálny odbor začína 11.06.2014 od 9,30 hod do 16,30 hod. konanie o námietkach voči obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahoch k nim ( ROEP) v katastrálnom území Slovenské Pravno.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy

Obec Slovenské Pravno, 038 22 Slovenské Pravno 123, v  zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa základnej školy ZŠ Slovenské Pravno s nástupom 1. septembra 2014.

Stránky