Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Slovenské Pravno zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Slovenské Pravno na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov:

 • Miloš Cesnak
 • Roman Hanko
 • Miloslav Jeleň
 • Martina Kurinská
 • Mgr. Zdenka Kurinská
 • Martina Timková
 • Marián Zelienka

Viac informácií o poslancoch obecného zastupiteľstva nájdete v odkaze tu.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • vyhlasovať mieste referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určiť plat starostky podľa osobitného zákona a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Komisie obecného zastupiteľstva a ZPOZ

Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku

predseda: Marián Zelienka

členovia: Mgr. Zdenka Kurinská, Martina Kurinská

Komisia kultúry a vzdelávania

predseda: Martina Kurinská

členovia: Martina Timková, Mgr. Zdenka Kurinská

Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia

predseda: Marián Zelienka

členovia: Miloš Cesnak, Roman Hanko

Komisia ochrany verejného záujmu

predseda: Miloslav Jeleň

členovia: Martina Kurinská, Martina Timková

Komisia mládeže a športu

predseda: Roman Hanko

členovia: Martina Timková, Miloš Cesnak