Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Slovenské Pravno zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Slovenské Pravno na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov:

 • Elena Brngalová – zástupca starostu
 • Silvia Erteľová
 • Peter Gajdoš
 • Pavol Grusmann
 • Mgr. Zdenka Kurinská
 • Miroslav Lilge
 • Mgr. Marika Pavlíková

Viac informácií o poslancoch obecného zastupiteľstva nájdete v odkaze obecné zastupiteľstvo.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • vyhlasovať mieste referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • určiť plat starostky podľa osobitného zákona a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Komisie obecného zastupiteľstva a ZPOZ

Ekonomicko-sociálna

predseda: Silvia Erteľová

členovia: Mgr. Zdenka Kurinská, Mgr. Marika Pavlíková

Kultúra, vzdelávanie a školstvo

predseda: Elena Brnglálová

členovia: Eva Bročková, Ivana Ďanovská, Katarína Šovčíková

Výstavba a životné prostredie

predseda: Peter Gajdoš

členovia: Pavol Grusmann, Miroslav Lilge

Riešenie sťažností a verejný poriadok

predseda: Mgr. Marika Pavlíková

členovia: Peter Gajdoš, Mgr. Zdenka Kurinská

Mládež a šport

predseda: Pavol Grusmann

členovia: Peter Gajdoš, Ivana Ďanovská, Ján Hrúz

Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti

predseda: Mgr. Marika Pavlíková

členovia: Silvia Erteľová, Pavol Gursmann

Zbor pre občianske záležitosti

predseda: Mgr. Zdenka Kurinská

členovia: Elena Brngálová, Drahomíra Blašková, Veronika Hanková