Kontakt

Email: matrika@obecslovenskepravno.sk

tel:043/4962139

 

Matrika  je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).

Matrikár zapisuje narodenia, úmrtia a sobáše, vydáva potrebné certifikáty a sobáši. Matrikár sa uplatní v občianskych službách, väčšinou však pracuje v zodpovedajúcich útvaroch miestnej alebo regionálnej štátnej správe alebo v miestnych orgánoch. 

Pracovné činnosti vykonávané matrikárom:

  • zapisuje evidenciu narodení, úmrtí a sobášov podľa osobitných pravidiel,
  • vydáva výpisy zo záznamov na použitie v tuzemsku i v zahraničí (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy),
  • vykonáva úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva opierajúc sa o dokumenty poskytnuté zainteresovaným párom, príprava na výkon aktu sobáša, účasť na slávnosti sobáša,
  • povoľovanie uzatvorenia manželstva na mieste odlišujúcom sa od miesta trvalého bydliska.