Správa volebnej komisie na VZ Urbáru- pozemkové spoločenstvo Slovenské Pravno tu
Zápisnica z VZ Urbáru-pozemkové spoločenstvo Slovenské Pravno tu
Výberové konanie tu
Správa o finančnom hospodárení US za rok 2017 tu
Účtovná závierka za rok 2017 tu
Stanovy US tu
Zmluva o založení US tu