Plán kontrolnej cinnosti na II polrok 2018.pdf

Plán kontrolnej cinnosti na II polrok 2018.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Milena Timková, 14.6.2018 7:38
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 1
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Milena Timková
14.6.2018 7:38
Stav: Schválený
Stiahnuť (167k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 7 Dni 167k

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór (Verzia 1.0)

Nahral Milena Timková, 14.6.2018 7:44
Priemerne (0 Hlasy)
Kontrolór obce Slovenské Pravno/Obec/Kontrolór obce ZOBRAZENIE WEBOVÉHO OBSAHU Možnosti Odobrať Hlavný kontrolór: Oľga Ďuríková Email: Tel. číslo: 0903 697 270 Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu: príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Milena Timková
14.6.2018 7:44
Stav: Schválený
Kontrolór obce Slovenské Pravno/Obec/Kontrolór obce ZOBRAZENIE WEBOVÉHO OBSAHU Možnosti Odobrať Hlavný kontrolór: Oľga Ďuríková Email: Tel. číslo: 0903 697 270 Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu: príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený, účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, hospodárenia s finančnými zdrojmi obce, čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
Stiahnuť (0k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 7 Dni 0k