Hlavný kontrolór: Oľga Ďuríková

Email: 

Tel. číslo: 0903 697 270

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

  • príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
  • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
  • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
  • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – 6 rokov. Za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.