Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o reklamné zariadenia

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Kolaudačné rozhodnutie

Návrh na zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín

Ostatné žiadosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie poskytnutej

Evidencia obyvateľstva

Zrušenie TP