Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 18. 3. 2019

Oznámenie o začatí konania tu

Dátum zverejnenia: 08. 03. 2019

Zápisnica z II. zas. OZ 28. 02. 2019 tu

Dátum zverejnenia: 07. 03. 2019

Návrh VZN 19/2019 tu

Dátum zverejnenia: 06. 03. 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2018 tu

Dátum zverejnenia: 26. 2. 2019

Pozvánka na II.zasadnutie OZ dňa 28.2.2019 tu
 OZNAM tu

Čerpanie rozpočtu OU za rok 2018 tu

Dátum zverejnenia: 11. 02. 2019

Čerpanie rozpočtu ZŠ za rok 2018 tu

Dátum zverejnenia: 11. 02. 2019

Plán kontrolnej činnosti za I.polrok 2019 tu

Dátum zverejnenia: 11. 02. 2019

 

Voľba hlavného kontrolóra tu

Dátum zverejnenia 11. 02. 2019

Obchodná verejná súťaž tu

Dátum zverejnenia: 06. 02. 2019

Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Janka Maršalová tu

Dátum zverejnenia: 25. 01. 2019

 

Zápisnica z I. zasadnutia OZ, dňa 17. 01. 2019 tu

Dátum zverejnenia: 25. 01. 2019 

OZNAM tu

Dátum zverejnenia: 24. 1. 2019

Verejná vyhláška - Platan Zvolen tu

Zverejnené dňa 11. 01. 2019

Pozvánka na I. zas. OZ dňa 17. 01. 2019 tu

Dátum zverejnenia: 11. 01. 2019

Verejná vyhláška -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Trnava tu

Dátum zverejnenia: 11. 01. 2019

Informácie pre voličov tu

Dátum zverejnenia: 18. 12. 2018

Zápisnica z ustanovujúceho OZ dňa 07. 12. 2018 tu

Dátum zverejnenia: 13. 12. 2018

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce tu

Dátum zverjnenia: 07. 12. 2018

Komunitný plán sociálnych služieb  2018-2023 tu

Dátum zverejnenia:

Zápisnica z XXXVIII.zas.OZ 29. 11. 2018 tu

Dátum zverejnenia: 05. 12. 2018

Pozvánka na ustanovujúce OZ 07.12.2018 tu

Pozvánka na XXXVIII. zas. OZ tu

Dátum zverejnenia: 27. 11. 2018

Návrh VZN  18/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 21. 11. 2018

Návrh rozpočtu po položkách na rok 2019 tu

Dátum zverejnenia: 12. 11. 2018

Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2019, 2020, 2021 tu

Dátum zverejnenia: 12. 11. 2018

Kandidáti na poslancov do OZ na roky 2018-2022 tu

Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí MC-1 Malý Čepčín, obce Brieštie, Rudno, Jasenovo tu

Dátum zverejnenia: 09. 11. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín-parc. č. C-KN 448 v k. ú. Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 22. 10. 2018

Zápisnica z XXXVII. zas. OZ 11. 10. 2018 tu

Dátum zverejnenia: 11. 10. 2018

Komunitný plán obce Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 18. 10. 2018

Verejná vyhláška - kanalizácia tu

Dátum zverejnenia: 12. 10. 2018

Pozvánka na XXXVII. zasad. OZ tu

Dátum zverejnenia: 08. 10. 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny tu

Dátum zverejnenia: 26. 09. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne tu

Dátum zverejnenia: 26. 09. 2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na

výrub drevín – parc. č. E-KN 313/9, E-KN 317/36 a C-KN 76/1 v k. ú. Turč. Teplice tu

Dátum zverejnenia: 21. 09. 2018

Vyhlásenie výberového konania tu

Zápisnica z XXXVI. zasadnutia OZ 30. 08. 2018 tu

Príloha k zápisnici tu

Výzva na prenájom rodiného  domu s. č.44 tu

Dátum zverejnenia: 07. 09. 2018

 

Výzva - vizualizácia oddychovej zóny tu

Dátum zverejnenia: 06. 09. 2018

Výzva-prístavba požiarnej zbrojnice tu

Dátum zverejnenia: 06. 09. 2018

Zverejnenie elektronickej adresy tu

Dátum zverejnenia: 28.08.2018

Menovací dekrét zapisovateľky tu

Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018

Informácie pre voliča tu

Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018

Pozvánka na XXXVI. zasadnutie OZ tu

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

Výzva - závlahový systém vrátane studne tu

Dátum zverejnenia: 27.08.2018

Zodpovedná osoba - GDPR tu

Dátum zverejnenia: 13. 08. 2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 tu

Výzva Základná škola Slovenské Pravno - čiastočná rekonštrukcia kotolne tu

Dátum zverejnenia: 01. 08. 2018

Zápisnica z XXXV. zasadnutia OZ 12. 7. 2018 tu
Dodatok č. 2 k prílohe č. 3 k VZN č. 8/2010 tu
Dodatok č. 4 k prílohe č. 2 k VZN č. 8/2010 tu
Dodatok č. 3 k prílohe č. 1 k VZN č.8/2010 tu
Zámer odpredať obecný pozemok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8,písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. tu
Pozvánka na XXXV. zas. OZ dňa 12. 7. 2018 o 18.30 hod. v MKS Slovenské Pravno tu
Zámer predať majetok obce tu
Zápisnica z XXXIV.zasadnutia OZ dňa 30.mája 2018 tu
Návrh dodatku č. 2 k prílohe č. 3 k VZN č. 8/2010 tu
Návrh dodatku č.4 k prílohe č. 2 k VZN č. 8/2010 tu
Návrh dodatku číslo 3 k prílohe č. 1 k VZN č. 8/2010 tu

VZN č. 9/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN 16/2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN č. 17/2018 o organizácii miestneho referenda tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN č. 15 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb tu

Dátum zverejnenia: 1.6.2018

Pozvánka na XXXIV.  zasadnutie  OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája   tu

Dátum zverejnenia:25.05.2018

Návrh-Záverečný účet za rok 2017 tu

Dátum zverejnenia: 14.05.2018