Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1

o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach a o ochrane spotrebiteľa ► 

 účinnosť od 1.1.2012

 

 

Príloha č. 1 

 

 

Príloha č. 2 

 

 

Dodatok č. 1 

účinnosť od 1.1.2013

VZN č. 3

O chove zvierat 

účinnosť od 1.1.2010

VZN č. 4

O zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

účinnosť od 24.2.2015

VZN č. 5

O slobodnom prístupe k informáciám 

účinnosť od 1.1.2010

VZN č. 6

O pohrebníctve 

účinnosť od 1.1.2012

VZN č. 7

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

účinnosť od 1.1.2013

 

Dodatok č. 1 

účinnosť od 1.1.2014

 

Dodatok č. 2 

účinnosť od 1.1.2016

VZN č. 8

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

Účinnosť od 1.1.2011

 

Dodatok č. 1 

 

 

Dodatok č. 2 

 

 

Dodatok č. 3 rok 2011 

Dodatok č. 3 rok 2015 

 

VZN č. 9

O dotáciách z rozpočtu obce 

Účinnosť od 1.1.2010

VZN č. 10

O opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby 

Účinnosť od 1.1.2010

 

Príloha č. 1 – zaradenie do stupňa odkázanosti ... 

 

 

Príloha č. 2 – úkony sebaobsluhy, ... 

 

VZN č. 11

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

Účinnosť od 1.1.2016

 

Príloha č. 1 zásady využívania  ....

 

 

Príloha č. 2 záznamová kniha ...

 

 

Dodatok č. 1 

 

VZN č. 12